Je woning renoveren

Stippel het ideale renovatietraject uit om je woning warm én betaalbaar te maken.

Je woning aanpassen aan je zorgbehoefte

Premies voor aanpassing van de woning aan een zorgbehoefte

Als je je woning aanpast aan je zorgbehoefte, dan kan je beroep doen op de aanpassingspremie of de andere bestaande premies voor renovatie of verbouwingen.

Zorgwonen

Wil je een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of twee hulpbehoevende personen kunnen inwonen, dan spreken we van zorgwonen.

Voorwaarden

Procedure

Vergunning

Voorwaarden

Een woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt 1 kleinere ondergeschikte wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning,
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning. Een vrijstaand bijgebouw of een mobiele zorgunit zijn geen zorgwoningen;
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, mag niet meer dan een derde van het bouwvolume van de volledige woning omvatten;
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte wooneenheid zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s)
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon de leeftijd van 65 jaar of ouder;
  • ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon hulpbehoevend is. Kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen. De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger: "zorgverzekering")
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

 

Procedure

Creatie van een zorgwoning

 • Indien je een zorgwoning wenst in te richten binnen uw bestaande bouwvolume, dient u dit te melden aan uw gemeente. Dit doet u rechtsreeks bij de ‘Dienst Omgeving’ van uw gemeente of online via het omgevingsloket.
 • Indien je ook het bouwvolume van uw bestaande woning uitbreidt, dan dient u altijd een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (= de vroegere bouwvergunning) aan te vragen.

 

Domicilie

Voldoe je aan de voorwaarden, dan registreert de gemeente uw woning als zorgwoning in het bevolkingsregister.

Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister worden op de hoogte gebracht van uw woonsituatie. Er wordt automatisch rekening gehouden met de berekening van premies of uitkeringen.

Van zodra de nieuwe inwoners de zorgwoning betrekken, moet dit gemeld worden aan de gemeente.

Er wordt geen bijkomend huisnummer aangemaakt voor de nieuwe wooneenheid. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register ( een "Z-code").

 

Beëindiging van de zorgsituatie

Wanneer er een einde komt aan de zorgsituatie en de woning terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dient u dit te melden aan de gemeente. Deze melding kan u doen bij de ‘Dienst Omgeving’ van uw gemeente of online via het omgevingsloket.

Indien u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, wenst te gebruiken voor de huisvesting van gezinnen, alleenstaanden of studenten, dan dient u hiervoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan te vragen.

 

Vergunning

Indien de creatie van de zorgwoning gebeurt binnen het bouwvolume van de bestaande woning, heeft u geen vergunning nodig. Let wel: in deze situatie geldt wel een meldingsplicht. U meldt de opsplitsing tot zorgwoning en eventuele verbouwingswerken die nodig zijn. Deze melding kan u doen bij de ‘Dienst stedenbouw of omgeving’ van uw gemeente of via het Omgevingsloket

 

Indien het bestaande bouwvolume van uw woning wordt uitgebreid, dient u altijd een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan te vragen.